Kuratóriumi határozatok - Díj Alapító Okirat

Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj Alapító Okirata

Praeambulum

A Nagy Gáspár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma a 2014. január 25. napján tartott ülésén határozatot hozott a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapításáról (a továbbiakban: Díj).

Az Alapítvány Kuratóriuma az alábbiakban megnevezett támogatók által tett ígérvények birtokában hozta meg döntését és határozott arról, hogy minden évben egy alkalommal, Nagy Gáspár költő születésnapjához, május 4-éhez kötődően, elismerje egy olyan alkotó teljesítményét, aki Nagy Gáspár költői-közéleti munkásságának szellemiségéhez kapcsolódóan kiemelkedő irodalmi, művészeti értéket hozott létre.

A Kuratórium határozatának meghozatalakor - külön szerződés szerinti kötelezettség vállalás alapján - ígérvénnyel bírt a Díj finanszírozására a következő támogatóktól ( a továbbiakban: Támogatók):
-    Budakeszi Város Önkormányzata,
-    Vasvár Város Önkormányzata,
-    Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium és
-    a Hitel folyóirat

A Nagy Gáspár Alapítvány Kuratóriuma a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj Alapító Okiratának rendelkezéseit - a 2014. január 25. napján hozott határozat alapján - a következőkben rögzíti:

1.    A Díj és célja
A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat a
-    Nagy Gáspár Alapítvány kezdeményezésére,
az Alapítvány Kuratóriuma 2014-ben azzal a szándékkal alapította, hogy minden évben egy alkalommal, Nagy Gáspár költő születésnapjához, május 4-éhez kötődően, elismerje egy olyan alkotó teljesítményét, aki Nagy Gáspár költői-közéleti munkásságának szellemiségéhez kapcsolódóan kiemelkedő irodalmi, művészeti értéket hozott létre.
A Díjat olyan személy kaphatja – állampolgárságtól függetlenül -, aki szakmai, művészi alkotói tevékenységével és magánéleti példamutatásával képviseli, felmutatja és gyarapítja a magyarság irodalmi, művészeti értékeit.

2.    A Díj Csíkszentmihályi Róbert az „Erdő temploma” című bronzplakettje és pénzjutalom a támogatások függvényében. A Díjat és annak költségeit - a külön támogatói szerződésekben rögzített - támogatások felhasználásával a Nagy Gáspár Alapítvány fizeti és rendezi.

3.    A Kuratórium a Díj odaítélésére kuratóriumot hozott létre, amelybe az alábbi személyeket delegálják és jelölik:
-    A Nagy Gáspár Alapítvány:  Monostori Imre és Nagy Gábor kurátorokat,
-    Budakeszi Város Önkormányzata: Ádám Évát, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár, igazgatóját,
-    Vasvár Város Önkormányzata: Gergye Rezsőt, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatóját,
-    a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium: dr. Borián Elréd atyát,
-    a Hitel folyóirat: Papp Endre felelős szerkesztőt,
-    az Alapítók közösen: Szabó Márta Máriát.

A kuratórium tagjai maguk közül elnököt választanak az első ülésükön. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, feladatukat díjazás nélkül látják el. A kuratórium működéséről az Alapítvány Kuratóriumának, az Alapítvány alapítóinak és a Támogatóknak évente beszámolnak.

A Kuratóriumot az elnök, akadályoztatása esetén bármely két kuratóriumi tag együttesen, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és a jelöltek személyéről leírást kapnak. A meghívók elektronikus úton is megküldhetők, de ebben az esetben postai úton is meg kell küldeni. .

A Kuratórium ülései nem nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. Az üléseket a kuratórium elnöke vezeti. Kérés esetén szó szerinti jegyzőkönyv készül.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követően haladéktalanul írásban – igazolható módon – közli az Alapítvány Kuratóriumával. A döntésről az érintetteket a Díj Kuratóriumának elnöke tájékoztatja írásban, a döntést a Nagy Gáspár Alapítvány honlapján hozza nyilvánosságra a díjátadás után.

4.    Jelölés és kiválasztás
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet. A javaslatok mérlegelése után az Alapítvány Kuratóriuma és a Támogatók minden év március 15-ig 1-1 főt jelölnek. Jelölésnek tekintendő az is, ha valamely Támogató vagy az Alapítvány Kuratóriuma által jelölt személyt javasolnak. A Díjban részesítendő személyről a Díj Kuratóriuma a beérkezett jelölések alapján legkésőbb minden év március 31-ig hoz döntést. A döntéssel egyidejűleg a Kuratórium arról is határoz, hogy a jelölt méltatására (laudáció) kit kér fel.
A döntést követően a jelöltet és a laudáló személyét írásban és személyesen is értesíteni kell a Kuratórium döntéséről, s tájékoztatást kell kérni a Díj elfogadásáról. Amennyiben a jelölt a Díjat nem fogadja el, úgy a Kuratóriumnak haladéktalanul új döntést kell hozni a korábban esetlegesen jelölt személyek közül. Ha nem volt más jelölt, új javaslatot tesznek a jelölésre.

5.    Az értesítésben meg kell jelölni a Díj átadásának és helyének pontos időpontját, amely a Nagy Gáspár Alapítvány által szervezett vagy támogatott, a költő születésnapjára történő megemlékezéshez kapcsolódik. Az első díjátadás helye és időpontja: Bérbaltavár, a Nagy Gáspár Emlékház, 2014. május 4-e. A következő évek díjátadásának helyéről és pontos időpontjáról a Díj alapítói és a Támogatók döntenek felajánlások alapján. Az alapítók támogatják, hogy a díjátadás helyszínéül a Támogatók egymást követően jogosultak javaslatot tenni.

6.    Díj megszűnése
A Díj megszűnik, ha
-    az alapító egyhangúan annak megszüntetését határozza el,
-    a támogatások megszűnnek
A Díj megszűnése esetén minden jog a költő örököseire száll vissza.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a civil szervezetek működésére vonatkozó és egyéb alapítványi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Alapító Okiratot az alapító, a Nagy Gáspár Alapítvány Kuratórium törvényes képviselői a határozatban foglaltak alapján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben aláírták.

Budapest, 2014. január 25.


Dr. Petrik Béla kuratóriumi titkár            Pécsi Györgyi Ágota kuratóriumi alelnökAz okiratot ellenjegyzem, Budapesten, 2014. január 25. napján


Riskóné Dr. Géczy Edit ügyvéd